ONi w pracy

program wsparcia zawodowego dla osób z niepełnosprawnością

ONi w pracy to projekt, którego celem jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz poprawienia sytuacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Uczestnictwo w programie zwiększa szansę na rynku pracy, pomaga zbudować niezależność i stabilizację finansową oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Do udziału w programie mogą zgłosić się także osoby, które wcześniej korzystały już ze wsparcia inicjatyw działających na rzecz zwiększenia szans na rynku pracy i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, jeżeli spełniają powyższe warunki.

Dla osób chcących wziąć udział w programie przewidzianych jest 400 miejsc, z czego 330 dedykowane są osobom pozostającym poza rynkiem pracy, a 70 osobom aktywnym zawodowo, które chcą poprawić swoją sytuację.

Uczestnik projektu zyska możliwość korzystania z naszej bazy edukacyjnej oraz doświadczenia i wiedzy naszych doradców. Dla każdej osoby biorącej udział w projekcie zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania przedstawiający predyspozycje oraz możliwe ścieżki kariery uczestnika.

Etap I

  • Spotkanie z doradcą i określenie predyspozycji i potrzeb uczestnika oraz wyznaczenie możliwych do realizacji celów
  • Wsparcie uczestnika min. 2 dodatkowymi formami pomocy
    • doradztwo zawodowe w zakresie planowania ścieżki zawodowej – diagnoza przyczyn braku zatrudnienia i pomoc w wyeliminowaniu barier stojących na drodze do rozwoju kariery
    • pośrednictwo pracy – pomoc w zakresie szukania ofert dostosowanych do potrzeb i oczekiwań oraz wsparcie w procesie rekrutacyjnym
    • udział w szkoleniach i warsztatach dopasowanych do potrzeb uczestnika, dzięki którym podniesie on swoje kompetencje i zwiększy kwalifikacje
    • staż nawet do 6 miesięcy – doradca zawodowy może skierować uczestnika na staż trwający 3-6 miesięcy

Etap II
Pomoc w znalezieniu zatrudnienia na ½ etatu na min. 1 miesiąc (lub ¼ etatu w przypadku niepełnosprawności sprzężonej, lub znacznej) lub założeniu własnej działalności gospodarczej.

Etap III
Stworzenie warunków umożliwiających utrzymanie zatrudnienia przez okres min. 3 miesięcy. Na tym etapie uczestnik otrzyma pomoc w adaptacji do nowego środowiska oraz przystosowaniu do wykonywania powierzonych mu zadań.

Etap I
Kontakt z doradcą w celu stworzenia Indywidualnego Planu Działania. Określenie celów i możliwych alternatywnych ścieżek kariery, propozycje działań mających za zadanie poprawę obecnej sytuacji

Wsparcie na podstawie wyznaczonego Indywidualnego Planu Działania — każdy uczestnik zostanie objęty min. 2 formami wsparcia takie jak np. poradnictwo planowania kariery, pośrednictwo pracy, dodatkowe warsztaty i szkolenia.

Etap II
Poprawa warunków uczestnika na rynku pracy — np. stabilizacja zatrudnienia, zwiększenie etatu, zmiana stanowiska.

Etap III
Utrzymanie nowej sytuacji uczestnika na rynku pracy przez co najmniej 3 miesiące i wypracowanie długotrwałej zmiany sytuacji społeczno-bytowej.

Zyskaj niezależność finansową dzięki programowi aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Zgłoś się do programu lub zapytaj o szczegóły, wypełniając poniższy formularz.

Do programu może zgłosić się każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Z pomocy mogą skorzystać osoby niezatrudnione (330 miejsc), które chcą rozpocząć budowanie kariery oraz osoby aktywne zawodowo (70 miejsc), które chcą poprawić swoją sytuację. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością sprzężoną, intelektualną, chorobą psychiczną, epilepsją lub całkowitym zaburzeniem rozwojowym zaliczoną do lekkiego stopnia niepełnosprawności będą stanowić nie mniej niż 30% wszystkich uczestników.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU ZAWODOWEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

PROJEKT: ONI W PRACY

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE:
4 305 022,40 ZŁ
DOFINANSOWANIE ZE PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO:
802 977,60 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 108 000,00 ZŁ

Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby.